Leerplicht, verlof en ziekmelden

Leerplicht

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen.

Wij verzoeken ouders alleen verlof aan te vragen wanneer dat strikt noodzakelijk is.

Informatie leerplicht

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd in principe niet mogelijk is.

Alleen als voldaan wordt aan deze drie voorwaarden mag een schooldirecteur extra vakantie toestaan:

  • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden (bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca).
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Praktische informatie bijzonder verlof

Om bijzonder verlof aan te vragen, kunt u een formulier voor ‘aanvraag verlof’ ophalen of hier downloaden.

Wij vragen u het verzoek minimaal 2 weken van te voren in te leveren. Na inlevering laten wij u weten of u het aangevraagde verlof toegekend krijgt.

Ziekmelden

Is uw kind ziek? Wij vinden het fijn als u voor schooltijd even belt om te laten weten dat uw kind die dag niet kan komen. Ook als u uw niet-leerplichtige kind thuis wilt houden, horen wij dat graag voor aanvang van de lessen (voor 08:30 uur).

Is uw kind na 9:00 uur niet op school en ook niet ziekgemeld, dan nemen wij contact met u op. We willen immers zeker weten dat uw zoon of dochter veilig thuis is.

Moet uw kind eerder weg of komt het later omdat hij of zij bijvoorbeeld naar de tandarts moet? Geef dan altijd even een briefje mee.

Praktische informatie ziekmelden

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer uw kind zonder toestemming afwezig is tijdens de reguliere schooltijden, zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.

Informatie ongeoorloofd verzuim

Samen lerend de wereld in!